Home

Latest

આ બેન્કમાં ખાલી છે 8500 જગ્યાઆ બેન્કમાં ખાલી છે 8500 જગ્યા


સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામાં કામ કરવા ઇચ્છતા લોકો માટે એક ઉત્તમ તક છે. 19 નવેમ્બરથી SBI એ 8500 વેકેન્સી જાહેર કરી છે. જેમાં www.sbi.co.in પર જઇને અપ્લાય કરી શકો છે. અપ્લાય કરવા માટે તમારી ઉંમર 20 થી 28 ની વચ્ચે હોવી જરૂરી છે. આ સાથે કોઇ પણ યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે. 20 નવેમ્બરથી 10 ડિસેમ્બર 2020 સુધી તમે એપ્લાય કરી શકશો. જાન્યુઆરી 2021 સુધીમાં એક્ઝામ પણ લેવાઇ સંભાવના છે.